Blogikirjoitus uudesta koneasetuksesta

15.1.2024

Konedirektiivi ja CE-merkintä: Turvallisuutta tekniikan maailmassa

Tervetuloa uuden blogitekstin pariin! Tällä kertaa tarkastelemme konedirektiiviä ja sen merkitystä
yrityksille, jotka käyttävät tai valmistavat koneita omassa toiminnassaan. Konedirektiivi on keskeinen
säädös, jonka tarkoituksena on varmistaa koneiden turvallisuus Euroopan talousalueella. Käymme läpi
direktiivin tarkoituksen sekä siihen liittyvän CE-merkinnän vaatimukset valmistajille. Lisäksi käymme
pikaisesti läpi, mitä uutta kesällä julkaistu koneasetus tuo tullessaan.

Konedirektiivi: Mikä se on ja miksi se on tärkeä?


Konedirektiivi (2006/42/EY) on Euroopan unionin antama säädös, jonka tarkoituksena on varmistaa
koneiden turvallisuus Euroopan talousalueella. Direktiivi kattaa laajan kirjon koneita ja laitteita aina
teollisuuden koneista kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin koneisiin.
Konedirektiivi asettaa valmistajille ja maahantuojille velvollisuuden varmistaa, että heidän koneensa
täyttävät direktiivissä asetetut terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tämä edellyttää, että koneet
suunnitellaan ja valmistetaan ottaen huomioon tietyt turvallisuusvaatimukset, ja että niitä koskevat
dokumentaatiot ovat asianmukaisesti saatavilla. Konedirektiiviä pääsee lukemaan seuraavan linkin takaa.
Terveys- ja turvallisuusvaatimukset löytyvät konedirektiivin Liite I:stä.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0042
Kuitenkin konedirektiivi elää tällä hetkellä murrosvaihetta, kun sen korvaa koneasetus, joka tuli voimaan
19.7.2023 ja sitä on sovellettava 20.1.2027 (korjattu päivämäärä) alkaen. Tästä lisää seuraavaksi.

Uusi koneasetus on julkaistu


Konedirektiivi muuttuu koneasetukseksi. Ero direktiivin ja asetuksen välillä on se, että kun koneita koskevat
vaatimukset on vahvistettu asetuksella, niitä sovelletaan suoraan jäsenvaltioissa, koska toisin kuin
direktiivissä, niitä ei tarvitse saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Koneasetus, kuten konedirektiivikin, asettaa koneille olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
Uudistus pyrkii paremmin kattamaan uutta teknologiaa, kuten robotteja, esineiden internettiä (IoT) ja
tekoälyä (AI).
Yksi keskeinen lisäys on koneasetuksessa määritelty ”merkittävä muutos”. Uudessa koneasetuksessa
merkittäväksi muutokseksi luetaan muutos, jonka myötä syntyy uusi vaara tai jo olemassa olevan riskin
lisääntyminen.
Muita päivityksiä ovat mm.:

  • Valmistajat voivat toimittaa käyttöohjeet digitaalisessa muodossa, kun kyseessä on

ammattikäyttöön suunniteltu kone.

  • Joidenkin koneiden ja vastaavien tuotteiden osalta, joihin liittyy korkeampi riski, vaaditaan

vaativampaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, joka edellyttää ilmoitetun laitoksen
osallistumista.

  • Järjestelmät, joiden käyttäytyminen on täysin tai osittain itsekehittyvää ja joissa käytetään

koneoppimismenetelmiä, kuuluvat korkeamman riskin koneisiin ja täten vaatii ilmoitetun laitoksen
osallistumista vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Koneasetusta on sovellettava 20.1.2027 alkaen. Siihen asti konedirektiivi on voimassa ja sen vaatimuksia
tulee noudattaa.

CE-merkintä: Turvallisuusvaatimusten täyttäminen


CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että kone täyttää kaikki sovellettavat turvallisuusvaatimukset ja
konedirektiivin määräykset. CE-merkintä on turvallisuuden takeena ja se helpottaa koneen liikkuvuutta
Euroopan talousalueella.
Valmistajan velvollisuutena on liittää CE-merkintä koneeseen ennen kuin kone tulee markkinoille. Merkintä
kertoo, että kone on läpikäynyt riskien arvioinnin ja että se täyttää kaikki konedirektiivin asettamat
vaatimukset. Tämä merkintä on avain koneiden vapaalle liikkuvuudelle EU-alueella.

CE-merkinnän vaatimukset valmistajalle


Valmistajalle CE-merkinnän saaminen edellyttää useita dokumentoitavia askelia. Nämä dokumentaatiot
tulee koota tekniseksi tiedostoksi, joka pitää sisällään:
1. Koneen ylesipiirustus, yksityiskohtaiset piirustukset ja laskelmat
2. Riskienarviointi: Tarkka selvitys mahdollisista riskeistä, joita kone voi aiheuttaa, ja miten näitä
riskejä on hallittu suunnittelussa. Sille, kuinka riskienarviointi tulee toteuttaa, ei ole määritelty
tarkkaa muotoa. Riskienarvioinnista tulee käydä ilmi, millaisia riskejä koneen käyttöön liittyy,
kuinka toimitaan niiden poistamiseksi ja jääkö jäljelle jäännösriskejä. Riskien arviointiin on laadittu
ohjeeksi standardi EN 12100.
3. Käyttö- ja huolto-ohjeet: Selkeät ohjeet koneen turvalliseen käyttöön ja asianmukaiseen huoltoon.
Käyttöohjeen sisältö on määritelty konedirektiivissä (myöhemmin koneasetuksessa).
Käyttöohjeiden laadintaan löytyy myös ohjeet standardista EN IEC/IEEE 82079-1.
4. Testitulokset: Mahdolliset testitulokset, jotka osoittavat, että kone täyttää asetetut
turvallisuusvaatimukset.
5. Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Valmistajan ilmoitus siitä, että kone täyttää kaikki konedirektiivin
vaatimukset. Todistuksen sisältö on määritelty konedirektiivissä.

Valmistajan tulee selvittää, mitä vaatimustenmukaisuuden arviointi heiltä vaatii. Useiden koneiden kohdalla
valmistaja itse arvioi voiko CE-merkin liittää koneeseen. Tämän lisäksi on koneita, jotka edellyttävät
ilmoitetun laitoksen osallistumista vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
Näiden vaatimusten täyttäminen vaatii huolellista suunnittelua ja dokumentointia. Lisäksi valmistajan on
oltava valmis esittämään tekninen dokumentaatio viranomaisten pyynnöstä.

Yhteenveto


Konedirektiivi CE-merkintä ovat olennainen osa koneiden valmistusta ja käyttöä Euroopan unionissa.
Noudattamalla direktiiviä ja käymällä läpi CE-merkintäprosessin valmistajat voivat varmistaa, että heidän
koneensa ovat turvallisia ja täyttävät kaikki tarvittavat vaatimukset. Tämä ei ainoastaan edistä käyttäjien
turvallisuutta vaan myös helpottaa koneiden vapaata liikkuvuutta EU-markkinoilla.

Me Jodecilla kannustamme kaikkia alan toimijoita ottamaan koneturvallisuuden vakavasti ja varmistamaan,
että koneenne ovat CE-merkittyjä. Turvallisuus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin parantuneena
työturvallisuutena ja tyytyväisinä asiakkaina.
Jos huomaatte parannettavaa työ- ja koneturvallisuudessa, älkää epäröikö ottaa yhteyttä – autamme
mielellämme. Yhteydenotto on helppoa puhelimitse, sähköpostilla tai nettisivujemme kautta!

Ota yhteyttä Tutustu Linkedin-tiliimme

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita